REGON: 360735932
NIP: 7831722337
KRS: 0000542412

Rachunek Bankowy Raiffeisenpolbank 28 1750 0012 0000 0000 3735 0419

Statut Fundacji: FUNDACJA POZYTYWNEJ EDUKACJI

Tekst jednolity z dn. 15.11.2016

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Fundacja pod nazwą “Fundacja Pozytywnej Edukacji” zwana w dalszej treści Statutu “Fundacją”, działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach i ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz postanowień niniejszego statutu.

2. Fundacja została ustanowiona przez Dorotę Karcz zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Andrzeja Adamskiego w kancelarii notarialnej w Poznaniu, dnia 21.01.2015 roku, repertorium A numer 349/2015.

3. Nazwa Fundacji w języku angielskim brzmi: „Fundation of Positive Education”. Działając poza granicami kraju, fundacja może posługiwać się nazwą przetłumaczoną na inne języki obce.

4. Fundacja ma prawo również do posługiwania się nazwą skróconą “FPE”.

§ 2

1. Siedzibą Fundacji jest miasto Poznań.

2. Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.

3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami kraju.

§ 3

1. Fundacja posiada osobowość prawną.

2. Ministrem nadzoru właściwym ze względu na cel Fundacji jest minister właściwy ds. oświaty i wychowania.

§ 4

Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi fundacji.

§ 5

1. Fundacja współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami.

2. Fundacja może tworzyć oddziały, filie, zakłady, przedstawicielstwa, biura, jednostki terytorialne i inne jednostki organizacyjne w kraju i za granicą. Fundacja może także

tworzyć podmioty ekonomii społecznej oraz przystępować do podmiotów ekonomii społecznej.

3. Dla osiągnięcia swych celów fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i fizycznych, których działalność jest zbliżona z celami fundacji, w szczególności może być członkiem związków, stowarzyszeń i innych formacji społecznych.

4. Fundacja realizuje cele statutowe w formie działalności nieodpłatnej i odpłatnej pożytku publicznego. Przedmiot działalności odpłatnej nie może pokrywać się z przedmiotem działalności gospodarczej.

5. Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego.

6. Zarządzanie Fundacją odbywa się na zasadach demokratycznych.

7. Fundacja dąży do spełnienia przesłanek bycia przedsiębiorstwem społecznym i związanych z tym proporcji zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym przy działalności gospodarczej Fundacji.

§ 6

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów fundacji.

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji

§ 7

Celem fundacji jest:

1. Prowadzenie i promowanie innowacyjnej działalności edukacyjnej i oświatowej.

2. Wspieranie rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie ich wychowania, kształcenia oraz kształtowania osobowości.

3. Wspieranie rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych wykorzystując nowoczesne formy przekazu.

4. Doskonalenie zawodowe oraz podnoszenie kwalifikacji kadry pedagogicznej oraz innych osób związanych z oświatą.

5. Wspieranie rozwoju rodziców w zakresie wychowania dziecka.

6. Wspieranie aktywności kulturalnej, artystycznej i prospołecznej.

7. Wspieranie rozwoju inicjatyw lokalnych.

8. Promowanie kreatywności i innowacyjności w edukacji.

9. Promowanie zdrowego trybu życia i aktywności fizycznej.

10. Tworzenie miejsc przyjaznych dla dzieci, młodzieży, dorosłych oraz rodzin do spędzania czasu wolnego.

11. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

12. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

§ 8

Cele fundacji realizowane są przez:

1. Powoływanie, finansowanie i prowadzenie placówek oświatowych.

2. Otwieranie i prowadzenie placówek edukacyjnych w formie szkół, przedszkoli, klubów malucha oraz innych form opieki i edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych.

3. Promowanie nowoczesnych oraz innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych.

4. Prowadzenie działalności informacyjnej i uświadamiającej z zakresu edukacji.

5. Organizowanie warsztatów, szkoleń, treningów oraz kół zainteresowań dla dzieci, młodzieży i dorosłych, w szczególności rozwijających ich kompetencje psychologiczne i społeczne, również w formie internetowej (e-learning).

6. Organizowanie warsztatów, szkoleń i treningów dla nauczycieli i rodziców.

7. Fundowanie stypendiów.

8. Tworzenie materiałów dydaktycznych oraz popularnonaukowych.

9. Prowadzenie badań i publikowanie ich wyników.

10. Prowadzenie działalności informacyjnej i uświadamiającej z zakresu edukacji.

11. Wspieranie indywidualnego rozwoju dziecka w zgodzie z jego wrodzonymi zdolnościami i potencjałem rozwojowym.

12. Współpracę z organami administracji rządowej, a także jednostkami samorządu terytorialnego oraz ich jednostkami organizacyjnymi.

13. Promowanie i zapewnienie najkorzystniejszego środowiska do rozwoju.

14. Prowadzenie działalności edukacyjnej na każdym poziomie rozwoju człowieka.

15. Wspieranie osób bezrobotnych, o niskich i zdezaktualizowanych kwalifikacjach, biernych zawodowo.

16. Wspieranie osób i rodzin wymagających szczególnej opieki i pomocy, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i marginalizacji.

17. Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom, młodzieży i dorosłym z grup ryzyka oraz ich rodzinom.

18. Działania na rzecz równouprawnienia kobiet i mężczyzn.

19. Prowadzenie działań z zakresu profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowia.

20. Świadczenie usług społecznych w interesie ogólnym.

Rozdział III. Majątek i dochody fundacji

§ 9

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2500 zł (dwa tysiące pięćset

złotych, z czego tysiąc złotych na działalność gospodarczą), oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 10

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.

2. Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności:

13 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

32 4 PRODUKCJA GIER I ZABAWEK

38 11 Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE

38 3 ODZYSK SUROWCÓW

46 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE

46 34 B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH

46 4 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO

47 11 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH

47 8 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH

47 91 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET

47 99 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI

56 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE

56 29 Z POZOSTAŁA USŁUGA DZIAŁALNOŚCI GASTRONOMICZNEJ

56 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW

58 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK

58 14 Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW

59 11 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH

60 20 Z NADAWANIE PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH

68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK

68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI

69 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO – KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE

72 20 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH

73 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ

77 2 WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO

77 3 WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH

81 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW

PRZEMYSŁOWYCH

82 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA

82 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

85 10 Z WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE

85 20 Z SZKOŁY PODSTAWOWE

85 31 A GIMNAZJA

85 31 B LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

85 31 C LICEA PROFILOWANE

85 32 A TECHNIKA

85 32 B ZASADNICZE SZKOŁY ZAWODOWE

85 32 C SZKOŁY SPECJALNE PRZYSPOSABIAJĄCE DO PRACY

85 41 Z SZKOŁY POLICEALNE

85 42 A ZAKŁADY KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI I KOLEGIA PRACOWNIKÓW SŁUŻB SPOŁECZNYCH

85 42 B SZKOŁY WYŻSZE

85 51 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH

85 52 Z PASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ

85 59 A NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH

85 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

85 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJE

88 91 Z OPIEKA DZIENNA NAD DZIEĆMI

93 13 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ

§ 11

1. Dochody fundacji mogą pochodzić z:

a. darowizn, spadków, zapisów,

b. dotacji i subwencji osób prawnych,

c. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,

d. dochodów z majątku fundacji,

e. odsetek bankowych,

f. dywidend bankowych,

g. dochodów z działalności gospodarczej,

h. wpłat 1% podatku od dochodów,

i. funduszy pomocowych z Unii Europejskiej,

j. innych działań prawem dopuszczalnych.

2. Dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych.

3. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

4. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

5. Majątek fundacji może być lokowany w prowadzonych przez fundację przedsięwzięciach gospodarczych oraz spółkach i papierach wartościowych.

6. Wpłaty pochodzące z 1% oraz inne dochody przeznaczone są na realizację celów statutowych.

7. Cały dochód Fundacji, czyli nadwyżka przychodów nad kosztami, przekazywana jest na działalność pożytku publicznego, w tym prowadzoną na rzecz społeczności lokalnej.

8. Fundacja nie dystrybuuje zysku lub nadwyżki bilansowej pomiędzy pracowników, ale przeznacza go na wzmocnienie potencjału Fundacji jako kapitał niepodzielny oraz w określonej części na reintegrację zawodową i społeczną lub na działalność pożytku publicznego prowadzoną na rzecz społeczności lokalnej, w której działa Fundacja.

§ 12

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

Rozdział IV. Władze Fundacji

§ 13

Władzami Fundacji są:

a. Rada Fundacji, zwana dalej Radą

b. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem

Rada Fundacji

§ 14

1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.

2. Rada Fundacji składa się z 2 do 5 członków i jest wybierana na pięcioletnią kadencję. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami.

3. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada zwykłą większością głosów. W skład Rady może wchodzić fundator.

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji, bez osoby zainteresowanej, w przypadku nienależytego wywiązywania się z obowiązków .

5. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:

a. dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady

b. śmierci członka

6. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu, pozostawać

z członkami Zarządu w związku małżeńskim, ani też w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.

7. Funkcję członka Rady można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

§ 15

Do zadań Rady należy w szczególności:

a. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,

b. nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji w szczególności kontrola stanu majątkowego Fundacji,

c. przyjmowanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności oraz udzielanie Zarządowi absolutorium,

d. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu w tym Prezesa i Wiceprezesa Zarządu,

e. podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji,

f. podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji,

g. podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów.

§ 16

1. Rada Fundacji zbierała się co najmniej raz w roku.

2. Radę Fundacji będzie zwoływać Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu, zgłoszony na piśmie.

3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

4. Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym z inicjatywy Zarządu, bądź na pisemny wniosek Przewodniczącego lub przynajmniej dwóch jej członków dla rozpatrzenia sprawy o szczególnym charakterze.

5. Nadzwyczajne posiedzenie Rady winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.

6. Każdy z członków Rady dysponuje jednym głosem.

7. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący.

§ 17

Zarząd

1. Zarząd Fundacji składa się z 2 do 5 osób, w tym Prezesa, powoływanych przez Radę Fundacji i ustępujący Zarząd zwykłą większością głosów na pięcioletnią kadencję.

2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

3. Pierwszy skład Zarządu powołuje Fundator. Fundator może wchodzić w skład Zarządu.

4. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:

a. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Rady Fundacji

b. śmierci członka Zarządu

5. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady i Zarządu bez osoby zainteresowanej w przypadku nienależytego wywiązywania się z obowiązków .

6. Każdy członek Zarządu dysponuje jednym głosem.

§ 18

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Do kompetencji Zarządu należy:

a. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji

b. realizacja celów statutowych

c. sporządzanie planów pracy i budżetu

d. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji

e. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz

f. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia

g. składanie wniosku do Rady Fundacji o zmianę statutu

h. wnioskowanie do Rady Fundacji o połączenie i likwidację Fundacji

i. prowadzenie działalności gospodarczej i podejmowanie decyzji z nią związanych

j. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji i członków Zarządu, organizację wolontariatu i angażowanie wolontariuszy,

k. uchwalanie regulaminów, powoływanie i rozwiązywanie innych ciał konsultacyjno-doradczych, w tym ciał konsultacyjno-doradczych z udziałem pracowników lub innych interesariuszy celem realizacji zasad demokratycznego zarządzania

3. Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

§ 19

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 7 dni przed planowanym spotkaniem.

3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.

4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. Decyzje podejmowane są przy obecności co najmniej

połowy członków.

§20

Sposób reprezentacji

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach z wyjątkiem majątkowych składać może każdy członek Zarządu samodzielnie.

2. W sprawach majątkowych wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym podpis Prezesa.

3. Fundator ma prawo reprezentować Fundację, jeśli pełni funkcję w Zarządzie lub Radzie.

§21

1. Ze względów organizacyjnych i ekonomicznych członkowie Zarządu i Rady Fundacji mogą być równocześnie pracownikami biura Fundacji, pracującymi na podstawie umów o pracę lub umów cywilno-prawnych, zawieranych na czas pełnienia przez nich funkcji członków Zarządu lub Rady.

2. Wynagrodzenie członków i pracowników biura Fundacji jest wypłacane z wypracowanych środków, bez naruszania zasobów finansowych przekazywanych przez Fundatora.

Rozdział V. Postanowienia końcowe

§ 22

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków.

§23

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

2. Połączenie z inna fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Zarząd bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 24

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustawiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia ministra właściwego do praw

kultury i dziedzictwa narodowego.

3. Decyzję o likwidacji podejmuje Rada Fundacji i Zarząd bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach.